موعظات ویدیویی

شناخت بدعتها / کشیش جهانگیر  

معرفی برنامه

تبليغ شناخت بدعتها from Petra_PBC TV on Vimeo.

 

 

 

 

شناخت بدعتها 01 from Petra_PBC TV on Vimeo.

شناخت بدعتها 02 from Petra_PBC TV on Vimeo.