تاریخچه کلیسای خانگی

تاریخچه کلیسای خانگی

آیات کلام خدا بما نشان می دهند که در ابتدا خانه های ساده و کوچک بودند که محل اعمال عظیم خدا و نجات جانها شدند . نخستین مکانی که در آن ایمانداران برای پرستش جمع شدند خانه مریم و یوسف ( متی 11: 2) بود . بعد در خانه پطرس ( متی 14: 8- 16 ) جمع شدند و مادرزن پطرس شفا یافت و عیسی مسیح در این زمان از خانه پطرس برای تعلیم و موعظه استفاده می کرد . عیسی و شاگردان او شام آخر را در خانه با هم صرف کردند در حالی که میتوانستند از ساختمان معبد و یا کنیسه برای این کاراستفاده کنند ولی یک خانه ساده را ترجیح دادند. در کفرناحوم و سایر شهرها عیسی مسیح در خانه ها مردم را تعلیم می داد ( مرقس 2 ) . تمامی آنچه را که ما امروز در کلیسا انجام می دهیم مسیح خداوند در هوای آزاد و در خانه های ساده و محقرانجام می داد . روح خدا در روز پنطیکاست در خانه ای برشاگردان ریخت و اولین بارخبر خوش قیام مسیح در خانه کرنلیوس موعظه شد . متاسفانه در طی قرون متمادی ما سادگی برگزار شدن جلسات خانگی را با حال و هوای پر از تشریفات ساختمانهای بزرگ عوض کردیم . کلمه " اکلیسیا " که برای کلیسا درسراسر عهد جدید بکاربرده شده هیچگاه به ساختمان ویا بنای بخصوصی اطلاق نشده بلکه به جمع ایمانداران. وقتی قوم اسراییل در زمان اسارت درمیان اقوام دیگرپراکنده شدند، در گروههایی که بعد ها کنیسه نام گرفت بدور هم جمع می شدند تا یکدیگر را خدمت کرده و بتوانند اصالت ایمان خود را حفظ کننند . در دوران کلیسای اولیه هم بهمین صورت، گروههای کوچک و بزرگ خانگی زیربنای تشکیلات وسیع آینده را تشکیل می دادند که الگوی ابتدایی آن بوسیله خداوند عیسای مسیح و دوازده شاگرد او معرفی شده بود ( مرقس 14: 3 ) . گروههای کوچک نه فقط پایه ها و زیربنای کلیسا بلکه وسلیه ای بودند که خدا از آن طریق می توانست جهان گمشده را لمس کرده و به خود فراخواند. این گروه ها در اندازه هایی باقی میمانند که در آنها بتوان به احتیاجات اولیه افراد رسیدگی کرد و عطایای روح آن افراد پرورش یافته با یکدیگر در تعلیم مسیح رشد کنند .

پولس رسول در نامه های خود به کلیساهای اولیه می نویسد :

به پرسیکلا و آکیلا همکاران من در مسیح عیسی سلام برسانید. همچنان به کلیسایی که در خانه ایشان برپا میشود درود برسانید ( رومیان 16: 3و5) به برادران ما در لاودیکیه و همچنین به نیمفاس و کلیسایی که در خانه این بانو برپا می شود سلام برسانید ( کولسیان 4: 15 ). با توجه به آنچه گفته شد و آیات مذکورمی توان در یافت که ایمانداران کلیسای اولیه درخانه ها جمع می شدند. کلیسا بصورت مکان وبنایی که به این نام شناخته شود تا اواسط قرن دوم وجود نداشته است . وجالب توجه است که آمار بالاترین رشدی را که کلیسا تجربه کرده به آن دوران مربوط می شود تااینکه چنین آماری درسال 1990 درکشور چین با شروع تشکیل کلیساهای خانگی تکرار شد .