ساعت پخش برنامه ها

کانال اندیشه
کانال اندیشه

معلم

نام برنامه

زمان پخش - ایران

زمان پخش - لندن

زمان پخش - کالیفرنیا

چهارشنبه

کشیش ایرج همتی

نبرد روحانی

10:30 PM

07:00 PM

11:00 AM

پنج شنبه

کشیش جهانگیر

شناخت مسیحیت

10:30 PM

07:00 PM

11:00 AM

جمعه

کشیش سهراب رامتین

انجیل چیست؟

10:30 PM

07:00 PM

11:00 AM

بازپخش

معلم

نام برنامه

زمان پخش - ایران

زمان پخش - لندن

زمان پخش - کالیفرنیا

چهارشنبه

کشیش ایرج همتی

نبرد  روحانی

11:30 AM

08:00 AM

12:00 AM

پنج شنبه

کشیش جهانگیر

شناخت مسیحیت

11:30 AM

08:00 AM

12:00 AM

جمعه

کشیش سهراب رامتین

انجیل چیست؟

11:30 AM

08:00 AM

12:00 AM

به روز شده در تاریخ 26/4/2016

شبکه تصویر ایران
تصویر ایران

معلم

نام برنامه

زمان پخش - ایران

زمان پخش - لندن

زمان پخش - کالیفرنیا

چهارشنبه

کشیش جهانگیر

شناخت مسیحیت

1:00 AM

-

12:00 PM

پنجشنبه

کشیش سهراب

انجیل لوقا

1:30 AM

-

02:00 PM

جمعه

کشیش ایرج

ثمره روح القدس

06:30 PM

-

07:00 AM

یک شنبه

کشیش سهراب رامتین

چون وقت نزدیک است

05:30 PM

-

06:00 AM

 

به روز شده در تاریخ 4/26/2016

کانال پارس
کانال پارس

معلم

نام برنامه

زمان پخش - ایران

زمان پخش - لندن

زمان پخش - کالیفرنیا

دوشنبه

کشیش سهراب رامتین

مکاشفه مسیح

7:30 PM

4:00 PM

8:00 AM

سه شنبه

کشیش ایرج

ثمره روح القدس

7:30 PM

4:00 PM

8:00 AM

چهارشنبه

کشیش جهانگیر

شناخت بدعتها

7:30 PM

4:00 PM

8:00 AM

پنج شنبه

کشیش سهراب رامتین

مکاشفه مسیح

7:00 PM

3:30 PM

7:30 AM

جمعه

تت استوارد

برنامه باهم

7:30 PM

4:00 PM

8:00 AM

بازپخش

معلم

نام برنامه

زمان پخش - ایران

زمان پخش - لندن

زمان پخش - کالیفرنیا

دوشنبه

کشیش سهراب رامتین

مکاشفه مسیح

1:30 PM

10:00 AM

2:00 AM

سه شنبه

کشیش ایرج

ثمره روح القدس

1:30 PM

10:00 AM

2:00 AM

چهارشنبه

کشیش جهانگیر

شناخت بدعتها

1:30 PM

10:00 AM

2:00 AM

پنج شنبه

کشیش سهراب رامتین

مکاشفه مسیح

1:00 PM

09:30 AM

01:30 AM

جمعه

تت استوارد

برنامه باهم

1:30 PM

10:00 AM

2:00 AM

به روز شده در تاریخ 2/11/2015

زمان پخش برنامه ها به صورت ویدیویی