موعظات ویدیویی

کلیسای خانگی ایرانیان / کشیش افشین

کلیسای خانگی 1 from Petra_PBC TV on Vimeo.

کلیسا

کلیسای خانگی 2 from Petra_PBC TV on Vimeo.

ماموریت کلیسا

کلیسای خانگی 3 from Petra_PBC TV on Vimeo.

خدمت کلیسا

کلیسای خانگی 4 from Petra_PBC TV on Vimeo.

چگونگی استفاده از سایت kelisatv

کلیسای خانگی 5 from Petra_PBC TV on Vimeo.

ارکان کلیسا

کلیسای خانگی 6 from Petra_PBC TV on Vimeo.

ارکان کلیسا ( تعمید

کلیسای خانگی 7 from Petra_PBC TV on Vimeo.

ارکان کلیسا ( شام آخر

کلیسای خانگی 8 from Petra_PBC TV on Vimeo.

انضباط کلیسای 1

کلیسای خانگی 9 from Petra_PBC TV on Vimeo.

انضباط کلیسای 2

کلیسای خانگی 10 from Petra_PBC TV on Vimeo.

دعا

کلیسای خانگی 11 from Petra_PBC TV on Vimeo.

طریق دعا

کلیسای خانگی 12 from Petra_PBC TV on Vimeo.

معنی روزه

کلیسای خانگی 13 from Petra_PBC TV on Vimeo.

پرستش

کلیسای خانگی 14 from Petra_PBC TV on Vimeo.

مشارکت واقعی چیست ؟ 2

کلیسای خانگی 15 from Petra_PBC TV on Vimeo.

مشارکت واقعی چیست ؟ 2

 

کلیسای خانگی 20 from Petra_PBC TV on Vimeo.

اعمال رسولان 4 ( بازگشت مسیح

 

کلیسای خانگی 18 from Petra_PBC TV on Vimeo.

اعمال رسولان 2

   

کلیسای خانگی 21 from Petra_PBC TV on Vimeo.

اعمال رسولان 5 ( صعود مسیح

کلیسای خانگی 22 from Petra_PBC TV on Vimeo.

قدرت روح

کلیسای خانگی 23 from Petra_PBC TV on Vimeo.

پنطیکاست

کلیسای خانگی 24 from Petra_PBC TV on Vimeo.

تولد مسیح

کلیسای خانگی 25 from Petra_PBC TV on Vimeo.

تعمید روح القدس

کلیسای خانگی 26 from Petra_PBC TV on Vimeo.

قدرت روح خدا

 

کلیسای خانگی 28 from Petra_PBC TV on Vimeo.

چه کسی مسیح را کشت ؟

کلیسای خانگی 29 from Petra_PBC TV on Vimeo.

عیسی مسیح چه بی نظیر است

کلیسای خانگی 30 from Petra_PBC TV on Vimeo.

پیدایش کلیسا