موعظات ویدیویی کشیش ایرج

نوایمانان / کشیش ایرج

خلقت انسان

سقوط انسان

    

تثلیث

روح القدس ( برنامه اول

روح القدس ( برنامه دوم

تضمین ابدی نجات

کلام خدا

دعا ( برنامه اول

دعا ( برنامه دوم

ایمانداران دیگر

هدیه دادن

گناه

آزادی در مسیح

پول و ثروت

شغل و کار فرما