موعظات ویدیویی

موسیقی و پرستش / کشیش جهانگیر

1 Farsi Worship Lessons

2 Farsi Worship Lessons

3 Farsi Worship Lessons

4 Farsi Worship Music

5 Farsi Worship Lessons

6 Farsi Worship Lessons

7 Farci Worship Lessons

8 Farsi Worshop Lessons

9 Farsi Worship Lessons

10 Farsi Worship Lessons

11 Farsi Worship Lessons

12 Farsi Worship Lessons

13 Farsi Worship Lessons

14 Farsi Worship Lessons

15 Farsi Worship Lessons

16 Farsi Worship Lessons

17 Farsi Worship Lessons

18 Farsi Worship Lessons

19 Farsi Worship Lessons

20 Farsi Worship Lessons

21 Farsi Worship Lessons

22 Farsi Worship Lessons .

23 Farsi Worship Lessons .

24 Farsi Worship Lessons .

25 Farsi Worship Lessons .

26 Farsi Worship Lessons .

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

6 Farsi Worship Lessons from Petra_PBC TV on Vimeo.

7 Farci Worship Lessons from Petra_PBC TV on Vimeo.

8 Farsi Worshop Lessons from Petra_PBC TV on Vimeo.

2 Farsi Worship Lessons from Petra_PBC TV on Vimeo.