موعظات ویدیویی

ایمان و استدلال / کشیش افشین

ایمان مسموم2

ایمان مسموم1

1ایمان سالم

2ایمان سالم

   

ویژه عید قیام

تثلیث

تثلیث

جهان بینی مسیحی

مسیحیت در دنیای مذاهب

نیاز روانی بی خدایان