موعظات ویدیویی

انجیل یوحنا / کشیش سهراب

تاک حقیقی و شاخه ها 1

تاک حقیقی و شاخه ها 2

تاک حقیقی و شاخه ها 3

چه کسانی دوستان مسیح هستند ؟ ( قسمت 1

چه کسانی دوستان مسیح هستند ؟ ( قسمت 174

چه کسانی دوستان مسیح هستند ؟ ( قسمت 2

چرا جهان از ما ایمانداران مسیحی نفرت دارد ؟ ( قسمت 2

خدمت روح القدس ( قسمت 2

خدمت روح القدس ( قسمت 3

نفرت دنیا از ما ( قسمت 2

قحطی و الزام روح القدس ( قسمت 1

قحطی و الزام روح القدس ( قسمت 2

روح القدس ، روح حقیقت ( قسمت 1

روح القدس ، روح حقیقت ( قسمت 2

روح القدس ، روح حقیقت

تسلی برای دلشکستگان ( قسمت اول

تسلی برای دلشکستگان

تسلی برای دلشکستگان ( قسمت 6

تسلی برای شکسته دلان 4

تسلی برای دلشکستگان ( قسمت 7

دعای اعلی مسیح ( قسمت 3

اعلی ترین دعا ( قسمت 2

اعلی ترین دعا ( قسمت 1

اعلی ترین دعا ( قسمت 4

دعای اعلی مسیح ( قسمت 5

دعای مسیح برای شاگردانش ( قسمت 1

دعای مسیح برای شاگردانش ( قسمت 2