موعظات ویدیویی

انجیل چیست / کشیش سهراب

انجیل چیست ؟ 1 from Petra_PBC TV on Vimeo.

ایمان به پسر خدا 1

انجیل چیست ؟ 2 from Petra_PBC TV on Vimeo.

ایمان به پسر خدا 2

انجیل چیست ؟ 3 from Petra_PBC TV on Vimeo.

ایمان به پسر خدا 2

انجیل چیست ؟ 4 from Petra_PBC TV on Vimeo.

انجیل چیست ؟ 5 from Petra_PBC TV on Vimeo.

خبر خوش انجیل 1

انجیل چیست ؟ 6 from Petra_PBC TV on Vimeo.

کلید پیروزی

انجیل چیست ؟ 7 from Petra_PBC TV on Vimeo.

تعمید روح القدس 1

انجیل چیست ؟ 8 from Petra_PBC TV on Vimeo.

تعمید روح القدس 2

انجیل چیست ؟ 9 from Petra_PBC TV on Vimeo.

تعمید روح القدس 3

انجیل چیست ؟ 10 from Petra_PBC TV on Vimeo.

عمید روح القدس 4

انجیل چیست ؟ 11 from Petra_PBC TV on Vimeo.

انجیل چیست ؟ 12 from Petra_PBC TV on Vimeo.

انجیل چیست ؟ 13 from Petra_PBC TV on Vimeo.

ایمان راسخ

انجیل چیست ؟ 14 from Petra_PBC TV on Vimeo.

مراقب نیرنگهای شیطان باشیم 2

انجیل چیست ؟ 15 from Petra_PBC TV on Vimeo.

خدمت روحانی

انجیل چیست ؟ 16 from Petra_PBC TV on Vimeo.

انجیل عیسی مسیح

انجیل چیست ؟ 17 from Petra_PBC TV on Vimeo.

عضب خدا 1

انجیل چیست ؟ 18 from Petra_PBC TV on Vimeo.

عضب خدا 2

انجیل چیست ؟ 19 from Petra_PBC TV on Vimeo.

دلایل فرود آمدن عضب خدا 1

انجیل چیست ؟ 20 from Petra_PBC TV on Vimeo.

دلایل فرود آمدن عضب خدا 2

انجیل چیست ؟ 21 from Petra_PBC TV on Vimeo.

دلایل فرود آمدن عضب خدا 3

انجیل چیست ؟ 22 from Petra_PBC TV on Vimeo.

دلایل فرود آمدن غضب خدا 4

انجیل چیست ؟ 23 from Petra_PBC TV on Vimeo.

دلایل فرود آمدن غضب خدا 5

انجیل چیست ؟ 24 from Petra_PBC TV on Vimeo.

ایمان چیست ؟ 1

انجیل چیست ؟ 26 from Petra_PBC TV on Vimeo.

ایمان چیست ؟ 3

انجیل چیست ؟ 27 from Petra_PBC TV on Vimeo.

ایمان چیست ؟ 4

انجیل چیست ؟ 28 from Petra_PBC TV on Vimeo.

برکت در سختی ها 1

انجیل چیست ؟ 29 from Petra_PBC TV on Vimeo.

برکت در سختی ها 2

انجیل چیست ؟ 30 from Petra_PBC TV on Vimeo.

برکت در سختی ها 3

انجیل چیست ؟ 31 from Petra_PBC TV on Vimeo.

برکت در سختی ها 4

انجیل چیست ؟ 32 from Petra_PBC TV on Vimeo.

پیمان جدید 1

انجیل چیست ؟ 33 from Petra_PBC TV on Vimeo.

پیمان جدید 2

انجیل چیست ؟ 34 from Petra_PBC TV on Vimeo.

انبیا و معلمین کاذب 1

انجیل چیست ؟ 35 from Petra_PBC TV on Vimeo.

انبیا و معلمین کاذب 2

انجیل چیست ؟ 36 from Petra_PBC TV on Vimeo.

ستایش خدا

انجیل چیست ؟ 38 from Petra_PBC TV on Vimeo.

تفسیر کتاب مقدس 2

انجیل چیست ؟ 40 from Petra_PBC TV on Vimeo.

انجیل چیست ؟ 41 from Petra_PBC TV on Vimeo.

ستایش خداوند 2

انجیل چیست ؟ 42 from Petra_PBC TV on Vimeo.

حرفهای خالی و قلبهای خالی 1

انجیل چیست ؟ 43 from Petra_PBC TV on Vimeo.

حرفهای خالی و قلبهای خالی 2

انجیل چیست ؟ 44 from Petra_PBC TV on Vimeo.

حرفهای خالی و قلبهای خالی 3

انجیل چیست ؟ 45 from Petra_PBC TV on Vimeo.

مجرم بودن همه انسانها در حضور خدا 1

انجیل چیست ؟ 46 from Petra_PBC TV on Vimeo.

مجرم بودن همه انسانها در حضور خدا 2

انجیل چیست ؟ 47 from Petra_PBC TV on Vimeo.

مجرم بودن همه انسانها در حضور خدا 3

انجیل چیست ؟ 48 from Petra_PBC TV on Vimeo.

مجرم بودن همه انسانها در حضور خدا 4

انجیل چیست ؟ 49 from Petra_PBC TV on Vimeo.

مجرم بودن همه انسانها در حضور خدا 5

انجیل چیست ؟ 50 from Petra_PBC TV on Vimeo.

چگونه می توان با خدا یک رابطه سالم داشت 1

انجیل چیست ؟ 51 from Petra_PBC TV on Vimeo.

چگونه می توان با خدا یک رابطه سالم داشت 2

انجیل چیست ؟ 52 from Petra_PBC TV on Vimeo.

چگونه می توان با خدا یک رابطه سالم داشت 3

انجیل چیست ؟ 53 from Petra_PBC TV on Vimeo.

چگونه می توان با خدا یک رابطه سالم داشت 4

انجیل چیست ؟ 54 from Petra_PBC TV on Vimeo.

چگونه می توان با خدا یک رابطه سالم داشت 5

انجیل چیست ؟ 55 from Petra_PBC TV on Vimeo.

چگونه مسیح برای جلال پدر آسمانی برصلیب مرد

انجیل چیست ؟ 56 from Petra_PBC TV on Vimeo.

میوه های ایمان 1

انجیل چیست ؟ 57 from Petra_PBC TV on Vimeo.

میوه های ایمان 2

انجیل چیست ؟ 59 from Petra_PBC TV on Vimeo.

میوه های ایمان 4

انجیل چیست ؟ 60 from Petra_PBC TV on Vimeo.

کلید پیروزی 1

انجیل چیست ؟ 62 from Petra_PBC TV on Vimeo.

آموزه قدوسیت خدا 1

انجیل چیست ؟ 64 from Petra_PBC TV on Vimeo.

آموزه قدوسیت خدا 3

انجیل چیست ؟ 65 from Petra_PBC TV on Vimeo.

آموزه قدوسیت خدا 4

انجیل چیست ؟ 65 from Petra_PBC TV on Vimeo.

آموزه قدوسیت خدا 4

انجیل چیست ؟ 67 from Petra_PBC TV on Vimeo.

وفاداری خدا 2

انجیل چیست ؟ 68 from Petra_PBC TV on Vimeo.

وفاداری خدا وتثلیث اقدس 1

انجیل چیست ؟ 69 from Petra_PBC TV on Vimeo.

تثلیث اقدس 2

انجیل چیست ؟ 70 from Petra_PBC TV on Vimeo.

تثلیث اقدس 3

 

 

 

 

Pages:

1 2 3 4