چرا کليساي خانگي؟

همانطور که گفته شد کلیسای خانگی در پاسخ به نیاز ایماندارانی تشکیل می گردد که از کلیسا دورهستند و در عین حال احتیاج به راهنمایی، تعلیم، مشارکت و مشورت دارند . حتی در کلیساهای بزرگ هم امروزه روی تشکیل جلسات خانگی بسیار تاکید می شود و چون یک شبان قادر به پاسخگویی به نیازهای افراد محدودی است و برای اینکه به اعضا و نیازهای ایشان بتواند رسیدگی کرد به تعداد افراد بیشتری نیاز هست که تعلیم ببینند و آماده شوند تا خود بتوانند گروهی را رهبری کنند .بنابراین هدف از تشکیل کلیسای خانگی تبدیل شدن به کلیسایی بزرگ نمی باشد بلکه تکثیرشدن به تعداد زیاد . تجربه نشان داده که ده نفر تعداد مناسبی برای گروه خانگی بوده و پس از آن بهتراست که بجای تهیه مکانی بزرگتر گروه دیگری در خانه ای دیگر ایجاد شود و در نتیجه رهبر گروه با این هدف که شخصی مانند خود را پرورش بدهد خدمت خود را شروع کرده وبه شاگرد خود هم همین روش را می آموزد .

با این روش فرصت وجای فراوان برای رشد عطایای روحانی ایمانداران ایجاد شده وقوت کافی به تک تک اعضا برای بیان دردها و مشکلات و رسیدگی به ایشان داده میشود . نکته دیگری که می بایست درنظر گرفت رشد تصاعدی ایمانداران در این سیستم میباشد . افرادی که به کلیسای خانگی پا می گذارند در واقع پا به قلب گروهی می گذارند که در انتظار او هستند در حالیکه در کلیساها همیشه درد متصل کردن افراد به گروهی خانگی دردی جانکاه بوده وهست. در قسمتهای دیگر این راهنما باز هم از زوایای دیگری به اهداف و اهمیت تشکیل کلیساهای خانگی خواهیم پرداخت .